Værdigrundlag
Værdigrundlaget i FOURNAIS ENERGI tager afsæt i FRIs (Foreningen af Rådgivende Ingeniører) regler for god rådgiverskik.

Vi opfatter god rådgiverskik således, at vi skal følge sædvane og god tradition inden for rådgivningsbranchen, herunder forholde os til samfundets normer og regler.

God rådgiverskik betyder, at vi administrerer personaleforhold og kompetenceudvikling på en sådan måde, at vi som aktør i rådgivningsbranchen fremstår som en udviklende og attraktiv leverandør og arbejdsplads for både nuværende og fremtidige kunder og medarbejdere.

Reglerne for god rådgiverskik er inddelt i nedenstående 3 afsnit, som retter sig mod henholdsvis samfundet, kunder og andre virksom¬heder på følgende måde:

Vores rolle i samfundet:
Som rådgivende ingeniørvirksomhed skal vi tilstræbe løsninger, der gavner mennesker, samfund og miljø med et langsigtet perspektiv.
?
Vores samarbejdet med kunderne:
Som rådgivende ingeniørvirksomhed skal vi varetage såvel kundens interesser som rådgivningsvirksomhedens forretningsmæssige interesser.
Som rådgivende ingeniørvirksomhed kan vi alene påtage os opgaver, som vi har tilstrækkelige forud-sætninger for at kunne løse. Hvis disse forudsætninger skabes ved indgåelse af aftaler med andre, skal kunden orienteres herom inden indgåelse af kontrakt.
Som rådgivende ingeniørvirksomhed skal vi gennem samarbejde med kunden sikre, at kunden er af¬klaret omkring rådgivningsopgavens omfang og indhold.
Som rådgivende ingeniørvirksomhed er vi forpligtet til af egen drift at orientere kunden, såfremt der er forhold eller påregnelige risici omkring rådgivningen, der strider mod kundens, samfundets eller rådgiverens interesser.
Som rådgivende ingeniørvirksomhed er vi forpligtet til af egen drift at orientere kunden om forhold, der i den konkrete sag kunne rejse tvivl om rådgivningens uvildighed.
Som rådgivende ingeniørvirksomhed må vi ikke uden at oplyse det – hverken direkte eller indirekte – modtage eller kræve ydelser såsom provision eller rabat i forbindelse med køb af materialer eller andre ydelser for kundens regning, som ikke fuldt kommer kunden til gode.
Som rådgivende ingeniørvirksomhed er vi forpligtet til at iagttage diskretion med hensyn til kundens forhold.
?
Vores adfærd over for andre virksomheder:

Som rådgivende ingeniørvirksomhed skal vi:
bidrage til at skabe gode samarbejdsforhold
omtale andre virksomheder og deres handlinger på en tilbørlig måde
optræde nøgternt og sagligt, når andres arbejde professionelt skal vurderes, f.eks. ved auditering, uafhængig kontrol eller i forbindelse med tvist
undgå utilbørlige og for rådgiverbranchen uhensigtsmæssige konkurrencemetoder
respektere andre virksomheders ophavsret.