Byggesagsbeskrivelse

En ByggeSagsBeskrivelse (BSB) sammenfatter de betingelser, der generelt er gældende for alle byggesagens involverede parter, og omfatter derfor alle byggesagens entrepriser; alle entreprenører og leverandører, og naturligvis Bygherre selv.

En byggesagsbeskrivelse (BSB) er i praksis et sæt af ”fælles betingelser” – udarbejdet til brug for Bygherre og entreprenører, og regulere alle byggesagens forhold, og vedrører således konkret følgende:

 • Orienteringer; af overordnet- og generel karakter
 • Referencer; af overordnet- og generel karakter
 • AB 92 (Agreed Document); som byggesagen gennemføres på baggrund af:
  • Byggepladsforhold; af overordnet- og generel karakter
  • Sikkerhedsforhold; som skal iagttages under byggesagens proces
  • Omgivende miljø; af overordnet- og generel karakter
  • Kvalitetssikring- og styring; af overordnet- og generel karakter
  • Tidsstyring; af overordnet- og generel karakter som byggesagen gennemføres og sanktioneres efter
  • Eventuelle projekteringskrav; af helt overordnet- og generel karakter

En Byggesagsbeskrivelse (BSB) anvendes med henblik på gennemførelse af en entreprise for nybyggeri, såvel som for renoveringsarbejde, altså byggesager/entrepriser – og kan anvendes på alle størrelser og typer af opgaver, lige fra den lille carportrenovering til Storebæltsbroen. Det handler om at sikre dit byggeri.

En komplet byggesagsbeskrivelse (BSB), er sammensat af to dele:

 1. En basisbeskrivelse for byggesager
 2. En projektspecifik byggesagsbeskrivelse

Det er summen af de to dele, der udgør den fulde- og hele Byggesagsbeskrivelse (BSB’en).

Hvad er en projektspecifik byggesagsbeskrivelse?

Den projektspecifikke beskrivelse (fx byggesagsbeskrivelsen) udarbejdes ofte af den projekterende Arkitekt eller Ingeniør – eller af Bygherren selv.

En projektspecifik Byggesagsbeskrivelse indeholder – ud over reference til den tilknyttede basisbeskrivelse – projektrelaterede forskrifter og eventuelle tilføjelser-, fravigelser- og/eller supplementer til basisbeskrivelsen.

Nyhed: Patent Pending (Pat.Pend.)

Massive økonomiske besparelser for Bygherre = BSB-Online.dk?

Med det for øje, i praksis at skabe massive økonomiske besparelser for offentlige og private Bygherre, har FOURNAIS ENERGI opfundet og udviklet et automatiseret system, til udarbejdelse af en projektspecifik byggesagsbeskrivelse.

Systemet kan tilgås og bruges direkte af Bygherre selv, eller af dennes arkitekt eller ingeniør, via www.minbyggesag.dk

Systemet er baseret på en vidensgenereringsmodel, kaldet for BSB-Online. Vidensgenereringsmodellen gør, at Bygherre ved brug af BSB-Online, opnår ganske massive økonomiske besparelser på rådgiverbudgettet – og derved reducere rådgiveromkostningerne – på helt op imod 90%, set i forhold til den traditionelle og manuelle rådgiverform, på netop den del af den rådgivende ingeniørydelse, som vedrører udarbejdelse af en byggesagsbeskrivelse, til et konkret byggeprojekt.

3 umiddelbare fordele ved BSB-Online, udover de økonomiske:

 1. En af systemets helt store fordele er, at det er platformsuafhængigt. Derved kan systemet tilgås af Bygherre/brugeren via en almindelig browser, PDA, en PC, smartphone el.lign., idet selve eksekveringen af en byggesags-beskrivelse foretages lokalt hos brugeren, i pdf-format.
 2. En anden fordel ved BSB-Online er, at det af bygherre (eller dennes rådgiver) udarbejdede dokument, automatisk stemples med et unikt id, i form af en unik metadatastreng. Til dette formål er der delvist anvendt den europæiske standard EN 82045, tillige med anvisningen i bips A104 “dokumenthåndtering”. Byggesagsbeskrivelsen leveres- og eksekveres direkte hos brugeren, i pdf.-format.
 3. En yderligere fordel ved brug af BSB-Online er, at den tid som Bygherre (bruger) anvender på at udarbejde- og færdiggøre en byggesagsbeskrivelse til en konkret byggesag, kan reduceres til et absolut minimum. Erfaringerne
  har således vist, at den rådgivendes medgåede tid der anvendes til udarbejdelse af beskrivelsen, er godt 40 gange mindre ved anvendelse af BSB-Online, set i forhold til den traditionelle og manuelle udarbejdelse af en byggesagsbeskrivelse.

Ovenstående system er Pat.Pend. (patent pending), og naturligvis baseret på bips-basisbeskrivelser.

Kontakt os, hvis du vil drage fordel af- og benytte BSB-Online

Vi er en faglig stærk og pålidelig samarbejdspartner med dyb ekspertise, baseret på godt 40 års brancheerfaring på mangeartede projekter – så spørg os endelig til råds – vi hjælper og bistår dig meget gerne, og du er altid velkommen til at kontakte os.

Vi holder til i Vedbæk – lidt nord for København – men vi servicerer hele landet, og har derfor medarbejdere i Nordsjælland, i Jylland og på Fyn.

Vi glæder os til, at høre fra dig.

Bygherrerådgivning

Som bygherrerådgiver er FOURNAIS ENERGI kundens uafhængige tillidsmand og rådgiver. Vi rådgiver og bistår kunden i samarbejde med fx andre tilknyttede tekniske rådgivere, entreprenører mf. Vi bistår ligeledes i forbindelse med leje eller køb af fast ejendom.

Vores bygherrerådgivning har i praksis mange former, alt afhængig af kundens behov og opgavens karakter. For hver opgave og entrepriseform (fagentreprise, hovedentreprise eller partnering mv.) sammensætter vi vores rådgivningsydelser i forhold til kundens specifikke behov, opgavens karakter og kundens organisation. På denne måde varetager vi kundens byggesag, på en for kunden enkel og overskuelig måde.

Vores byggetekniske ydelser omfatter typisk rådgivning og bistand til:

 • Idéoplæg
 • Udarbejdelse af byggeprogram

Udarbejdelse af udbud og tilbudsgrundlag, fx bestående af:

 • Udbudsbrev og
 • Byggesagsbeskrivelse (BSB)
 • Arbejdsbeskrivelser (ARB)
 • Bygningsdelsbeskrivelse(r)
 • Tidsplan(er)
 • Plan for sikkerhed og sundhed
 • Tilbudsliste(r)

Projektering og dimensionering

 • Projekteringsledelse
 • Aftaleindgåelse, kontrahering og valg af entreprenør(er)
 • Entreprisestyring
 • Overvågning af entreprenørens udførelse
 • Byggeledelse
 • Fagtilsyn med entreprenørens udførelse
 • Ibrugtagning og drift
 • Risikovurdering
 • Tilbudskalkulation
 • Udarbejdelse af bips paradigmer

Læs mere om vores ydelser inden for bygherrerådgivning og entreprisestyring